Samfunnsansvar

Arbeidet med samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet og strategi. Målet er å fremme norsk næringsliv og eksport gjennom å sikre et godt og forsvarlig tilbud av kredittforsikring. Gjennom den virksomheten GIEK Kredittforsikring driver, bidrar selskapet til norske arbeidsplasser. Selskapet retter seg spesielt mot små og mellomstore virksomheter, og har kunder i hele Norge.

Antikorrupsjon og hvitvasking

Det er et klart mål for GIEK Kredittforsikring å bidra til å redusere risikoen for korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering også mellom selskapets kunder og kundenes kunder.

Det forebyggende arbeidet blir gjort gjennom krav til transparent handel og krav til god dokumentasjon. I tillegg er det innarbeidet en egen klausul for forsikringsvilkårene for å bekjempe denne type straffbare handlinger. I klausulen forutsettes det at selger i forbindelse med den kontrakt og de fordringer forsikringen gjelder, ikke handler i strid med straffelovens §§ 135, 332-336, 337-341 og 387-388, jf. § 15. Bestemmelsene forbyr terrorfinansiering, heleri, hvitvasking og korrupsjon, samt medvirkning til dette.

Det er i tillegg utarbeidet egen policy med rutiner for overholdelse av lov og forskrift om hvitvasking og terrorfinansiering.

Klima og miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

GIEK Kredittforsikring forurenser ikke det ytre miljøet utover effektene av normal kontordrift og reiseaktivitet. Selskapet arbeider bevisst mot redusert papirbruk gjennom god bruk av nye digitale forretningssystemer og har som mål å redusere behov for reiseaktivitet så langt bruk av videokonferanseutstyr og andre digitale løsninger dekker behov for samhandling med kunder, oppfølgning av risiko mm.

Selskapet har som mål å ivareta arbeidstakerrettigheter og sikre like muligheter for alle ansatte og legger også vekt på å fremme likestilling og mangfold. I rekrutteringsprosesser har selskapet mål om å opprettholde en god kjønnsbalanse både blant ansatte og i ledende funksjoner. Ved bruk av rekrutteringsselskaper er det et krav at kandidater av begge kjønn presenteres, og det skal legges til rette for rekruttering av mennesker med ulik etnisitet.

Etiske retningslinjer

GIEK Kredittforsikring er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Selskapet skal kjennetegnes av høy etisk standard. Alle ansatte skal der de blir identifisert med selskapet, vise en adferd som oppfattes som tillitvekkende, ærlig og redelig og i henhold til de normer og lover som gjelder i samfunnet. De etiske retningslinjene i selskapet er godt kjent og akseptert av alle ansatte. De etiske retningslinjene er i 2016 revidert og utvidet til også å omfatte styremedlemmene i selskapet.

De etiske retningslinjene finner du her 

Selskapet har også sluttet seg til Finansnæringens Etikkplakat som du finner her