Hva MÅ du vite om forsikringsvilkårene dine?

Du har sikkert mye annet du heller vil gjøre enn å lese forsikringsvilkår. Men, har du Kredittforsikring hos oss kan denne informasjonen være avgjørende for at du får utbetaling i en situasjon hvor din kunde ikke gjør opp for seg.
Les våre anbefalinger her.

Vi anbefaler at du setter av tid til å gjennomgå alle vilkårene i forsikrings-avtalen. Vi har forsøkt å gjøre vilkårene så korte og presise som mulig, og bestrebet oss for å unngå den lille skriften.

Det er ett vilkår som vi ønsker å sette særlig søkelys på denne gangen, og det er vilkåret om Grace. Her slik det fremkommer i en standard kredittforsikringsavtale (i fet skrift):

Forsikringen gjelder bare for tiden etter levering, og under forutsetning av at:

  • a) tidligere kreditt til kjøper, medregnet kreditt som ikke er forsikret, ikke er misligholdt utover antallet dager som er angitt i Særlige vilkår når levering finner sted (Grace-perioden), og at
  • b) det ikke foreligger omstendigheter når levering finner sted som gir rimelig grunn for forsikringstaker til å anta at krav vil bli reist under forsikringen.
     

Det er kanskje fortsatt ikke helt åpenbart hva vi mener med Grace?
I normalt språkbruk betyr jo dette engelske uttrykket «nåde».
I kredittforsikringsbransjen brukes dette til å «vise nåde», ved at forsikringstaker tillates videre salg på kreditt til en kjøper, til tross for at vedkommende har uoppgjorte forfalte beløp fra tidligere salg.

Det er først og fremst av hensynet til selger at vi har en slik bestemmelse.
Det er ikke uvanlig at en faktura blir betalt etter forfall, og det ville skapt komplikasjoner i mange kunderelasjoner dersom kjøperens varetilførsel ble strupet pga mindre betalingsforsinkelser.

Standard Grace-periode hos GIEK Kredittforsikring er 30 dager etter forfall. Det betyr altså at du kan fortsette å levere videre til kjøper på tross av ubetalte forfalte fakturaer, men at videre kredittsalg MÅ stanses når det er gått 30 dager. Leveranser som blir foretatt etter utløp av Grace-perioden, vil ikke være forsikret, og eventuelle tap knyttet til disse blir ikke erstattet under forsikringsavtalen.

Når et selskap begynner å ligge etter med sine betalinger, så er det erfaringsmessig en god indikator på at selskapet kan ha økonomiske problemer. Og risikoen for at gjelden aldri blir betalt, øker ettersom tiden går. Vi er derfor meget strenge med å håndheve denne bestemmelsen.

Eksempler på hvordan Grace-bestemmelsen slår ut i praksis:

Du har levert varer til en kunde med forfall 01.01.2019.
Kunden betaler fakturaen først den 15.02.2019.
Gjeldende Grace-periode er 30 dager, hvilket vil si at Grace-perioden utløper 30.01.2019.

Eksempel 1)
Det er avtalt at du skal levere et nytt parti til kunden den 15.01.19.
Denne leveransen vil være forsikret, da den tidligere utestående fakturaen har vært forfalt i mindre enn 30 dager.

Eksempel 2)
Det er avtalt at du skal levere et nytt parti til kunden den 05.02.19.
Denne leveransen vil ikke være forsikret, da den foretas etter utløpet av Grace.  

Med gode kunnskap om Grace-bestemmelsen, har du kontroll på om dine varer er forsikret når du skal sende dem av gårde, og du unngår å ta unødig og uønsket egenrisiko.

Vi minner i denne anledning også om at du som forsikringstaker har en generell tapsbegrensningsplikt. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det vil kunne oppstå et tap, skal videre kredittsalg stanses umiddelbart.

Vi håper du synes at denne artikkelen var nyttig. Har du spørsmål eller kommentarer om våre vilkår setter vi stor pris på om du tar kontakt. Kontaktinformasjon finner du her.